LIETUVOS BAJORŲ KAUNO KRAŠTO SĄJUNGA

Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

Lietuvos karališkosios sąjungos Vakarų Lietuvos skyriaus bajorų viešnagė Kaune 2019.10.19

2019-10-19 Kaune viešėjo Lietuvos karališkosios sąjungos Vakarų Lietuvos skyriaus bajorai.

Kartu su Lietuvos bajorų Kauno krašto bajorais, klaipėdiečiai aplankė įspūdingą Prazidento

Valdo Adamkaus muziejaus ekspoziciją, istorinę Prezidentūrą. Dėkojome V. Adamkaus muziejaus

bendradarbiui Egidijui Balandžiui už įdomų ir išsamų Prezidento veiklos ir asmeninio gyvenimo

pristatymą, pasakojimą apie prieškario ir karo metų įvykius, lėmusius V. Adamkaus gyvenimą

ir pasaulyje pripažintus pasiekimus.

       Po šilto ir malonaus Kauno ir Klaipėdos bajorų pokalbių ir bendravimo prie pietų stalo „ Santakos“

viešbučio restorane, aplankėme Vyčio skulptūrą „Laisvės karys“ Nemuno ir Nėries santakoje,

Maironio ir J. Tumo- Vaižganto paminklus Senamiestyje. Jautėme didžiulį malonumą bendraudami

tarpusavyje, aptarėme ateities darbus ir būsimus bendrus Lietuvos bajorijos renginius.

     Visiems Lietuvos bajorams linkiu kuo glaudesnio bendradarbiavimo, gilesnio tarpusavio supratimo

ir šilumos vieni kitiems.

     Nuoširdus ačiū Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senatorei Aleksandrai Gudžinskienei ir

Klaipėdos skyriaus bajorei Ritai Barniškienei už puikiai suorganizuotą renginį ir pakilią nuotaiką.

Visi dėkojame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senatoriams Zigmantui Dargevičiui ir Editai

Dargevičiūtei už ištaikingą pietų stalą „Santakos“ restorane. Dėkoju Kauno krašto bajorų sąjungos

Tarybos narei Rasai Gudonavičienei už puikias nuotraukas.

     Nuoširdžiai kviečiu visus Kauno krašto bajorus aktyviau dalyvauti mūsų organizuojamuose

renginiuose. Atsineškite tą savąją šilumos ir energijos dalelę mūsų bendrijos palaikymui ir puoselėjimui.

     Visada Jūsų laukiame.

 

Lietuvos bajorų Kauno krašto Vadas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Maršalka     Stanislovas Knystautas

 

TAIP, ŠIANDIEN DŽIAUGSMINGAI GALIME PASAKYTI – LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA ATKURTA !


Pasibaigė laikotarpis, per kurį buvo nepelnytai pilamas purvas ant dorų bajorų , šmeižtas , patyčos ir sąmoningas bajorijos skaldymas ir galimas sunaikinimas. Viskas kaip caro laikais… O kažkieno ranka dirigavo ir koordinavo… Iki šiol nesuprantama, kaip dori bajorai nematė ir leido valstiečiams ir buvusiems sovietiniams tarnams įsisiurbti į bajorų draugijas, tapti vadais ir kenkti. Visiškai aišku ir akivaizdu, dėl ko bajorija buvo skaldoma, rašomi įžeidžiantys ir juodinantys straipsniai, kuriami bajorų pseudo „susivienijimai“.  Ką ir kaip jie vienija ? Jeigu būtų tikslas vienyti- būtų diskutuojama, tariamasi kaip atgaivinti ir sukurti tinkamiausią modelį , kuris pirmtakų buvo sužlugdytas , o ne agituoti už bankrotą arba dar geriau –  „susimesti“  bajorams     800 000 eurų  ir padengti nesąžiningo buvusio  LBKS vado pasisavintus pinigus ! Ar tai ne pasityčiojimas iš dorų, sąžiningų , taikių ir daugumoje jau senyvo amžiaus bajorų? Ar ne pasityčiojimas iš iškilių ir garbingų asmenybių , sunkiai kūrusių LBKS   ją gynusių ir puoselėjusių. Gerai, kad šiandien mes žinome tuos asmenis, kurie prisidėjo prie LBKS bankroto ir jiems ne vieta atkurtoje Karališkojoje bajorų sąjungoje.

Esau laimingas, kad 2019 m. birželio 9 d. po dvidešimt penkių metų Lietuvos Karališkoji bajorų sąjunga gyva, neišbarstė garbingų , orumą nepraradusių bajorų. Įvykusiame Seime išrinkta nauja vadovybė, numatytas naujas organizacijos veiklos formatas. Sąjungai vadovaus daugiau jaunimo ir  verslių asmenybių. Norima, kad nebūtų jokių užkulisinių spekuliacinių veiksmų, susitikimuose ir renginiouose vyrautų pakili šventiška ir geranoriška atmosfera. Tikiu , kad šitas sunkus praeitas laikotarpis buvo mums visiems gera pamoka , mus užgrūdino, atsijojo mūsų moralines vertybes, paskatino vertinti savo moralinius principus ir vertybes, savo šalies ir savo giminių istorijas. Tai tikrai yra vieni iš pagrindinių tikslų žmonių gyvenime.

Esu laimingas, galėdamas padėkoti Kauno krašto sąjungos nariams,  daug prisidėjusiems prie LBKS atkūrimo: Vado pavaduotojoms  Aistei Grybauskienei ir  Editai Dargevičiūtei, Tarybos nariams Zigmantui Dargevičiui, Juozui Kameneckui, Linai Keršytei , Aleksandrai Gudžinskienei, Rasai Gudonavičienei, Jurgiui Kameneckui ir visiems kitiems – už moralinę, materialinę ir intelektualinę paramą.

Ypatingą padėką reiškiu bajorei Vaidai Kameneckienei už juridinę ir organizacinę pagalbą.

Labai Jums visiems Ačiū.

Nuoširdžiai linkiu visai atkurtai  LBKS inteligentiškumo, racionalaus ir pakilaus darbo. Matau daug galimybių  telkiant visus geros valios Lietuvos bajorus bendram darbui:  auklėjant ir perduodant garbingas protėvių tradicijas jaunimui, sudarant orias ir sąžiningas sąlygas bei atmosferą savuose darbo kolektyvuose, Tėvynės kraštovaizdžio saugojime , kultūrinio paveldo gerbime ir jo saugojime, senųjų Lietuvos tradicijų saugojime, Dižiosios Lietuvos Kunigaikštystės istorijos gilesniame pažinime ir t.t..

Manau, kad Lietuvos bajorai galėtų patarti ir šalies politikams  nepriiminėti kvailų politinių sprendimų , kurie nepadeda gyventi , o kenkia žmonių orumui ir savigarbai. Juk valdžia ir reikalinga tam, kad būtų sukurti tokie istatymai, kurie padeda kiekvienam žmogui gyventi , o ne skursti !  Juk mūsų yra virš 4300 , iš kurių tik keletas praradę autoritetą …!

Linkiu visiems gražios vasaros, turiningų renginių , gerų ir pakilių emocijų , kurios po atostogų padės susitelkti tik  rimtiems ir prasmingiems darbams.

 

Lietuvos Bajorų Kauno Krašto Sąjungos Vadas ,

Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos Maršalka         

Stasys Knystautas

 

 

LBKKS renginys Lietuvos genijui M.K. Čiurlioniui paminėti

                Šių metų balandžio 25 dieną Kauno Santakos viešbutyje įvyko Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos renginys Lietuvos genijui M.K. Čiurlioniui paminėti. Renginys prasidėjo menine dalimi.       Kauno 1-osios muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis, vadovaujamas mokytojos ir bajorės Onutės Šikšnienės, atliko M.K. Čiurlionio harmonizuotas lietuvių liaudies dainas „Močiute mano“, „ Vai lekia lekia gulbių pulkelis“ ir J. Pakalnio šokį iš baleto „Sužadėtinė“. Likome dėkingi mokytojai ir jaunosioms kanklininkėms Gabijai Skaburskytei, Gertrūdai Labutytei, Rugilei Uldukytei, Adrijai Kiuberytei ir Eglei Gečaitei. Renginio moderatorė Aleksandra Gudžinskienė išsamiai ir įdomiai pateikė M.K. Čiurlionio esminius gyvenimo ir kūrybos epizodus, kurie buvo sumaniai sukomponuoti su kompozitoriaus kūriniais, atliekamais jaunos pianistės Liucijos Vaisvalavičiūtės (fortepijonas, mokytoja Jolanta Knipienė) ir pianistės, mokytojos ir atlikėjos Evelinos Žigaitės atliekamais M.K. Čiurlionio noktiurnais ir preliudais… Kauno krašto bajorų sąjungos bajorai nuoširdžiai dėkoja Tarybos narei, bajorei A. Gudžinskienei už profesionaliai ir jautriai organizuotą M.K. Čiurlionio paminėjimo renginį. Ypatinga padėka mokytojoms Onutei Šikšnienei, Jolantai Knipienei ir Evelinai Žigaitei už suteiktą malonią vakaronę, kurios nesugebėjo sutrukdyti netgi antroji lietuvių religija… krepšinis. Dėkojame renginio Mecenatui Zigmantui Dargevičiui ir vado pavaduotojai Editai Dargevičiūtei už turtingą M.K.Čiurlionio reprodukcijų ekspoziciją ir skanias vaišes.

Visiems nuoširdus AČIŪ ir kūrybinės sėkmės!

Vadas Stasys Knystautas