LIETUVOS BAJORŲ KAUNO KRAŠTO SĄJUNGA

Partneriai

Kauno įgulos karininkų ramovė

Rėmėjai

Best Baltic Hotels

2% parama

2_proc_parama

atvirukas vasario 16 dienos proga

Naujametinis pokylis 2020

       2020m. sausio 12 d. Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos bajorai rinkosi į šventinį pokylį palydėti 2019 metus, aptarti nuveiktus darbus, pasidžiaugti turiningais metų renginiais, artimiau pabendrauti vieni su kitais. Pokylis vyko Best Western Danielos restorano pokylių salėje.

       Šventiškai pasipuošusius bajorus sutiko Kauno krašto skyriaus vadovybė, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senatoriai.

       Pokylis prasidėjo Lietuvos respublikos ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos himnais, poetės, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės bajorės Dalios Teišerskytės savos kūrybos eilėmis ir poetiškais palinkėjimais šventinio vakaro dalyviams.

       Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadas, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos maršalka S. Knystautas pasveikino susirinkusius svečius iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Tauragės miestų, pasidžiaugė gražia kraštų bendryste, palinkėjo įsimintinų ir prasmingų darbų, kurie garsins Lietuvą ir stiprins bajorų bendruomenę ateityje. pabrėžė, kad bajorų vienybė yra ypač svarbi šiuo momentu, kada vyksta didžiuliai pokyčiai visuomenėje, atsiranda kito pobūdžio dvasinės vertybės.Ypač svarbi yra bajorystės tradicijų išsaugojimo problema jaunajai bajorijos kartai.

      Pokylio svečias Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta bajoriškai pasveikino pokylio dalyvius, apžvelgė nuveiktus per 2019 metus darbus, papasakojo apie planuojamus artimiausius renginius. Išskyrė vieną iš svarbiausių renginių – Žalgirio mūšio paminėjimo iškilmes liepos 18 dieną Griunvalde, kurio metu bus atidengtas įspūdingas paminklinis akmuo, simbolizuojantis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės įspūdingiausią visais laikais pergalę prieš grobuoniškąjį Kryžiuočių ordiną. Paminklas pagamintas iš Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir suaukotų aukotojų lėšų.

     Daug gražių žodžių ir linkėjimų išsakė Klaipėdos skyriaus vadas Jonas Mockus, Tauragės skyriaus vadas Antanas Stankus. Ypač miela, kad savo atsilankymu mūsų šventę pagerbė iškilus bajoras, kunigas dr. Saulius Paulius Bytautas, savo veikla nusipelnę Lietuvai, Kauno miesto Garbės piliečiai Jūratė ir Česlovas Norvaišos.

     Renginio metu buvo įteikti sveikinimai ir padėkos Kauno krašto bajorams Z. Dargevičiui, D. Teišerskytei, R. Gudonavičienei, E. Dargevičiūtei, L. Knystautui. Tylos minute pagerbėme išėjusius iš bajorų tarpo nusipelniusius bajorus J. Stankų ir R. Kliučinską.

    Vakaro metu nuotaikingą koncertinę programą atliko žinomi atlikėjai Andžela Mickutė (sopranas) ir Kęstutis Paulaitis (klavišiniai). Puikią nuotaiką paįvairino A. Mickutės ir Aleksandros Gudžinskienės atlikta patriotinių dainų pupuri, skirta Sausio 13 – sios dienos paminėjimui.

    Labdaringos loterijos metu surinktos lėšos skiriamos paminklinio akmens pastatymui Žalgirio mūšio lauke. Renginio vedėja organizavo dar ir kitas loterijas, teminių eilėraščių kūrimą, kas pokylio dalyvius gerokai pralinksmino. Kartu su tarptautinių šokių konkursų laureatais Jūrate ir Česlovu Norvaišomis šokome tango atsisėdę…

Dėkoju visiems už nuostabų ir šventinį vakarą.

LBKKS Vadas
Stasys Knystautas

Praėję įvykiai:

2019-11-28, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune įvyko iškilmingas vakaras, skirtas poetės, visuomenės veikėjos, bajorės Dalios Teišerskytės 75 metų jubiliejaus paminėjimui. Tarp gausiai susirinkusių poetės draugų, gerbėjų ir giminių , šventėje dalyvavo nemažai Kauno krašto bajorų. Vakaro metu Daliai Teišerskytei buvo įteiktas garbingas apdovanojimas – Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės bajoro ženklas. Apdovanojimą įteikė Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vadas Perlis Vaisieta.Šventinėje aplinkoje buvo skaitomos poetės eilės, skambėjo nuostabi muzika, buvo sakomi nuoširdūs sveikinimai, padėkos ir linkėjimai.

Gerbiama Dalia, linkime Jums stiprios sveikatos, ramaus ir laimingo gyvenimo, neišsenkančios kūrybinės Sėkmės

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Kauno krašto bajorai