LIETUVOS BAJORŲ KAUNO KRAŠTO SĄJUNGA

Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

Sveikinimas Jubiliejaus proga

2020 metų rugpjūčio 19 d. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos,  Kauno krašto sąjungos narė, gydytoja, aukščiausios kategorijos sportinių šokių teisėja, tarptautinės klasės šokėja, Kauno miesto garbės pilietė, Kauno miesto tarybos narė, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiaus gavėja

JŪRATĖ NORVAIŠIENĖ

šventė garbingą Jubiliejų.

  • Dėkojame Jums už Lietuvos vardo garsinimą tiek šalyje , tiek už jos ribų;
  • Už profesinę veiklą ruošiant jaunimą tiek gydytojais, tiek šokėjais;
  • Už sukurtą gerą emociją visuomenei tiek gyvenime, tiek ant parketo…

 

Ilgų ir gražių Jums gyvenimo metų.

 

Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos bajorai

Bernardas BRAZDŽIONIS pagerbtas Kaune

Š.m.kovo 2 d.17 val.Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko vakaras, skirtas rašytojo ir poeto Bernardo Brazdžionio atminimui. Muziejininkė Jūratė Ivanauskienė įdomiai ir vaizdžiai papasakojo apie rašytojo gyvenimą ir kūrybos kelią – kaip ir kur formavosi jo asmenybė, kas darė poveikį talentui, kaip buvo puoselėjama lietuvybė gyvenant išeivijoje. B.Brazdžionis vienas iš didžiųjų Lietuvos poetų savo kūryboje pasiekęs universaliosios poezijos subtilumą ir gilumą. Jo talentas pasižymi lietuviškomis tradicijomis, tautiškumu ir žmogiškumu. Įsimintiniausi 1941 m. kūriniai: “Šaukiu aš tautą“ „Po tėvynės dangum“,“Tėvų nameliai brangūs“ir kiti.

Literatūrinę – muzikinę programą „Mes palikuonys amžiuos nepaklydusio lietuvio“ atliko aktoriai V.Kochanskytė, P.Venslovas, solistė R.Preikšaitė, pianistė R.Blaškytė. Skambėjo dainos pagal B.Brazdžionio kūrybos eiles , buvo deklamuojama poezija. Renginyje dalyvavę Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos bajorai dėkojo dalyviams už nuostabiai organizuotą renginį adovanojo gėlėmis ,džiaugėsi tokiu subtiliu ir iškilmingu B.Brazdžionio pagerbimu.

  

LBKKS vardu Aleksandra Gudžinskienė

atvirukas vasario 16 dienos proga

Naujametinis pokylis 2020

       2020m. sausio 12 d. Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos bajorai rinkosi į šventinį pokylį palydėti 2019 metus, aptarti nuveiktus darbus, pasidžiaugti turiningais metų renginiais, artimiau pabendrauti vieni su kitais. Pokylis vyko Best Western Danielos restorano pokylių salėje.

       Šventiškai pasipuošusius bajorus sutiko Kauno krašto skyriaus vadovybė, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senatoriai.

       Pokylis prasidėjo Lietuvos respublikos ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos himnais, poetės, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės bajorės Dalios Teišerskytės savos kūrybos eilėmis ir poetiškais palinkėjimais šventinio vakaro dalyviams.

       Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadas, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos maršalka S. Knystautas pasveikino susirinkusius svečius iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Tauragės miestų, pasidžiaugė gražia kraštų bendryste, palinkėjo įsimintinų ir prasmingų darbų, kurie garsins Lietuvą ir stiprins bajorų bendruomenę ateityje. pabrėžė, kad bajorų vienybė yra ypač svarbi šiuo momentu, kada vyksta didžiuliai pokyčiai visuomenėje, atsiranda kito pobūdžio dvasinės vertybės.Ypač svarbi yra bajorystės tradicijų išsaugojimo problema jaunajai bajorijos kartai.

      Pokylio svečias Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta bajoriškai pasveikino pokylio dalyvius, apžvelgė nuveiktus per 2019 metus darbus, papasakojo apie planuojamus artimiausius renginius. Išskyrė vieną iš svarbiausių renginių – Žalgirio mūšio paminėjimo iškilmes liepos 18 dieną Griunvalde, kurio metu bus atidengtas įspūdingas paminklinis akmuo, simbolizuojantis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės įspūdingiausią visais laikais pergalę prieš grobuoniškąjį Kryžiuočių ordiną. Paminklas pagamintas iš Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir suaukotų aukotojų lėšų.

     Daug gražių žodžių ir linkėjimų išsakė Klaipėdos skyriaus vadas Jonas Mockus, Tauragės skyriaus vadas Antanas Stankus. Ypač miela, kad savo atsilankymu mūsų šventę pagerbė iškilus bajoras, kunigas dr. Saulius Paulius Bytautas, savo veikla nusipelnę Lietuvai, Kauno miesto Garbės piliečiai Jūratė ir Česlovas Norvaišos.

     Renginio metu buvo įteikti sveikinimai ir padėkos Kauno krašto bajorams Z. Dargevičiui, D. Teišerskytei, R. Gudonavičienei, E. Dargevičiūtei, L. Knystautui. Tylos minute pagerbėme išėjusius iš bajorų tarpo nusipelniusius bajorus J. Stankų ir R. Kliučinską.

    Vakaro metu nuotaikingą koncertinę programą atliko žinomi atlikėjai Andžela Mickutė (sopranas) ir Kęstutis Paulaitis (klavišiniai). Puikią nuotaiką paįvairino A. Mickutės ir Aleksandros Gudžinskienės atlikta patriotinių dainų pupuri, skirta Sausio 13 – sios dienos paminėjimui.

    Labdaringos loterijos metu surinktos lėšos skiriamos paminklinio akmens pastatymui Žalgirio mūšio lauke. Renginio vedėja organizavo dar ir kitas loterijas, teminių eilėraščių kūrimą, kas pokylio dalyvius gerokai pralinksmino. Kartu su tarptautinių šokių konkursų laureatais Jūrate ir Česlovu Norvaišomis šokome tango atsisėdę…

Dėkoju visiems už nuostabų ir šventinį vakarą.

LBKKS Vadas
Stasys Knystautas