Rėmėjai

Best Baltic Hotels

1,2% parama

Archyvas

TAIP, ŠIANDIEN DŽIAUGSMINGAI GALIME PASAKYTI – LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA ATKURTA !


Pasibaigė laikotarpis, per kurį buvo nepelnytai pilamas purvas ant dorų bajorų , šmeižtas , patyčos ir sąmoningas bajorijos skaldymas ir galimas sunaikinimas. Viskas kaip caro laikais… O kažkieno ranka dirigavo ir koordinavo… Iki šiol nesuprantama, kaip dori bajorai nematė ir leido valstiečiams ir buvusiems sovietiniams tarnams įsisiurbti į bajorų draugijas, tapti vadais ir kenkti. Visiškai aišku ir akivaizdu, dėl ko bajorija buvo skaldoma, rašomi įžeidžiantys ir juodinantys straipsniai, kuriami bajorų pseudo „susivienijimai“.  Ką ir kaip jie vienija ? Jeigu būtų tikslas vienyti- būtų diskutuojama, tariamasi kaip atgaivinti ir sukurti tinkamiausią modelį , kuris pirmtakų buvo sužlugdytas , o ne agituoti už bankrotą arba dar geriau –  „susimesti“  bajorams     800 000 eurų  ir padengti nesąžiningo buvusio  LBKS vado pasisavintus pinigus ! Ar tai ne pasityčiojimas iš dorų, sąžiningų , taikių ir daugumoje jau senyvo amžiaus bajorų? Ar ne pasityčiojimas iš iškilių ir garbingų asmenybių , sunkiai kūrusių LBKS   ją gynusių ir puoselėjusių. Gerai, kad šiandien mes žinome tuos asmenis, kurie prisidėjo prie LBKS bankroto ir jiems ne vieta atkurtoje Karališkojoje bajorų sąjungoje.

Esau laimingas, kad 2019 m. birželio 9 d. po dvidešimt penkių metų Lietuvos Karališkoji bajorų sąjunga gyva, neišbarstė garbingų , orumą nepraradusių bajorų. Įvykusiame Seime išrinkta nauja vadovybė, numatytas naujas organizacijos veiklos formatas. Sąjungai vadovaus daugiau jaunimo ir  verslių asmenybių. Norima, kad nebūtų jokių užkulisinių spekuliacinių veiksmų, susitikimuose ir renginiouose vyrautų pakili šventiška ir geranoriška atmosfera. Tikiu , kad šitas sunkus praeitas laikotarpis buvo mums visiems gera pamoka , mus užgrūdino, atsijojo mūsų moralines vertybes, paskatino vertinti savo moralinius principus ir vertybes, savo šalies ir savo giminių istorijas. Tai tikrai yra vieni iš pagrindinių tikslų žmonių gyvenime.

Esu laimingas, galėdamas padėkoti Kauno krašto sąjungos nariams,  daug prisidėjusiems prie LBKS atkūrimo: Vado pavaduotojoms  Aistei Grybauskienei ir  Editai Dargevičiūtei, Tarybos nariams Zigmantui Dargevičiui, Juozui Kameneckui, Linai Keršytei , Aleksandrai Gudžinskienei, Rasai Gudonavičienei, Jurgiui Kameneckui ir visiems kitiems – už moralinę, materialinę ir intelektualinę paramą.

Ypatingą padėką reiškiu bajorei Vaidai Kameneckienei už juridinę ir organizacinę pagalbą.

Labai Jums visiems Ačiū.

Nuoširdžiai linkiu visai atkurtai  LBKS inteligentiškumo, racionalaus ir pakilaus darbo. Matau daug galimybių  telkiant visus geros valios Lietuvos bajorus bendram darbui:  auklėjant ir perduodant garbingas protėvių tradicijas jaunimui, sudarant orias ir sąžiningas sąlygas bei atmosferą savuose darbo kolektyvuose, Tėvynės kraštovaizdžio saugojime , kultūrinio paveldo gerbime ir jo saugojime, senųjų Lietuvos tradicijų saugojime, Dižiosios Lietuvos Kunigaikštystės istorijos gilesniame pažinime ir t.t..

Manau, kad Lietuvos bajorai galėtų patarti ir šalies politikams  nepriiminėti kvailų politinių sprendimų , kurie nepadeda gyventi , o kenkia žmonių orumui ir savigarbai. Juk valdžia ir reikalinga tam, kad būtų sukurti tokie istatymai, kurie padeda kiekvienam žmogui gyventi , o ne skursti !  Juk mūsų yra virš 4300 , iš kurių tik keletas praradę autoritetą …!

Linkiu visiems gražios vasaros, turiningų renginių , gerų ir pakilių emocijų , kurios po atostogų padės susitelkti tik  rimtiems ir prasmingiems darbams.

 

Lietuvos Bajorų Kauno Krašto Sąjungos Vadas ,

Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos Maršalka         

Stasys Knystautas